Theo báo cáo tài chính quý 1/2018 của Công ty chứng khoán Tân Việt, Lợi nhuận trước thuế đạt 34,1 tỷ đồng, so với quý 1/2017 tăng trưởng 432%. Trong quý 1/2018, Tân Việt tăng 76% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 82,57 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ môi giới tăng 97% – đạt 33,35 tỷ đồng, nghiệp vụ cho vay tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái – đạt 35,1 tỷ đồng.

 
Một nguồn thu khác đáng chú ý là hoạt động tự doanh có mức tăng trưởng khá cao với 85% so với cùng kỳ năm 2017 – đem về 12,78 tỷ đồng. Nhìn chung kết quả kinh doanh kỳ này của Tân Việt đều có dấu hiệu rất tốt, tuy nhiên chi phí của kỳ này tăng 51% nguyên nhân là do chi phí hoa hồng cho nhân viên khi doanh thu từ môi giới tăng cao – đạt 21,8 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, các chi phí khác bao gồm: chi phí bán hàng đạt 5,6 tỷ đồng, chi phí chi phí lãi vay giảm 3,5 tỷ- đạt 13,1 tỷ đồng; Chi phí quản lý đạt 5,6 tỷ. Tính đến cuối tháng 3/2018, Tổng tài sản của Tân Việt tăng nhẹ 6% so với cuối năm 2017, tương ứng với đạt 1.278 tỷ đồng, về chứng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh so với cuối năm 2017 đạt 126 tỷ đồng (cuối năm 2017 đạt 89 tỷ đồng)
 
Theo đại hội cổ đông được tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên đến 1.100 tỷ đồng trong quý 2/2018 đã được thông qua, đây là kế hoạch mang tính đột phá.